ქართველურ ენათა სასწავლო კურსები

სიახლეები


17
სექტემბერი

ქართველურ ენათა სასწავლო კურსები

? გამომცემლობა „არტანუჯი“ დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ქართველურ ენათა სასწავლო კურსებს.

✔ (მეგრული, სვანური, ლაზური)

? თანამედროვე ყოფამ და ცივილიზაციამ, არაერთი სხვა ენის მსგავსად, დიდი საფრთხის წინაშე დააყენა მეგრული, სვანური და ლაზური. Რაც დრო გადის, იკლებს ამ ენებზე მოლაპარაკეთა რიცხვი და არა მხოლოდ ახალგაზრდა, არამედ უფროს თაობაშიც ნაკლებად პოპულარულად მიიჩნევა ამ ენებზე მეტყველება. ახალგაზრდები არ ან ვერ საუბრობენ ამ ენებზე. თუ ამ პროცესს ვერ შევაჩერებთ, ერთ-ორ თაობაში ეს ენები მკვდარ ენათა რიცხვს შეემატება. Პრობლემის მოგვარებას ართულებს, ერთი მხრივ, სახელმწიფოს მხრიდან საკითხის უგულებელყოფა, მეორე მხრივ, ჩვენი საზოგადოების მხოლოდ მცირე ნაწილის ინფორმირებულობა მოსალოდნელ საფრთხეებზე.

? გამომცემლობა „არტანუჯი“ ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს ქართველური ენების გადარჩენა-პოპულარიზაციის საქმეში. Გარდა ამისა, დაეხმაროს ქართველურ ენებზე ამეტყველების მსურველ მოქალაქეებს. Ამ მიზნით გამომცემლობამ 2021 წელს საზოგადოებას შესთავაზა „მეგრული ენის თვითმასწავლებელი (აუდიოვერსიით)“. Მალე იგეგმება სვანურისა და ლაზურის თვითმასწავლებლების გამოცემაც.

? ცხადია, Მხოლოდ თითო ან რამდენიმე წიგნი ქართველური ენების წინაშე მდგარ პრობლემას ვერ მოაგვარებს და სრულად ვერ უზრუნველყოფს მათ პოპულარიზაციას. თანაც, ყველას არ ჰყოფნის ნებისყოფა ან არ აქვს უნარი დამოუკიდებლად ისწავლოს ენა.

? კურსები განკუთვნილია დამწყებთათვის და პირველ ეტაპზე გაიმართება ონლაინ. სწავლებას გაუძღვებიან ენათმეცნიერები – ნათია ფონიავა (მეგრული, ლაზური) და მედეა საღლიანი (სვანური).

? რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ ზრდასრულს (18 წლის ასაკიდან), თუმცა ადგილები შეზღუდულია. მსმენელები შეირჩევიან სარეგისტრაციო ფორმის მიხედვით.

? რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2022 წლის 19 სექტემბერი.

? კურსები დაიწყება 2022 წლის 4 ოქტომბერს.

⬇️ კურსებზე დასარეგისტრირებლად გადადით შესაბამის ბმულებზე:

? Მეგრული: https://bit.ly/3AFwJlC

? სვანური: https://bit.ly/3wVw0vn

? ლაზური: https://bit.ly/3wUKUCk

? კურსების ხანგრძლივობა: 4 თვე (16 კვირა). გაკვეთილები ჩატარდება კვირაში ორჯერ, Google meet პლატფორმის მეშვეობით.

? გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 საათი.

✍ კურსის საერთო ღირებულება: 480 ლარი.

? ჯგუფში მსმენელების რაოდენობა: 10-15.

? გარდა ენების სწავლებისა, კურსების ფარგლებში დაგეგმილია დამატებითი თემატური სალექციო შეხვედრები.

? პროექტის მხარდამჭერია მეგრული ენის ასოციაცია.

? კურსების წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელები მიაღწევენ შერჩეული ენის A1 დონეს და მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს.

? დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ მეილზე: info@artanuji.ge

 

წესები და პირობები 

კურსი ითვალისწინებს შერჩეულ ქართველურ ენაში (მეგრული, სვანური, ლაზური) A1 დონის ცოდნის მიღწევას და გათვლილია სრულწლოვანი მოქალაქეებისთვის.

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა მოიცავს 32 გაკვეთილს 16 კვირის განმავლობაში (კვირაში ორი დღე – ორშაბათი და პარასკევი). კურსის და გაკვეთილის დაწყების დრო დამოკიდებულია ენაზე და განისაზღვრება ინდივიდუალური ხელშეკრულებით.

 

? გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 1 საათი. 

? გაკვეთილები ჩატარდება დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში. 

? ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს თხუთმეტს. 

? კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ ცენტრის მიერ გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.

 

ცენტრი არ იზღუდება მასწავლებლის შერჩევაში და უფლებამოსილია საჭიროების შემთხევევაში ნებისმიერ დროს ჩაანაცვლოს კურსის მასწავლებელი. 

 

დაბრუნების პოლიტიკა

ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, შეწყვეტის დღიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა მოსწავლეს უბრუნდება მის მიერ წინასწარ გადახდილი იმ გაკვეთილების საფასური, რომელიც ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის გამო არ ჩატარდება. 

საკუთარი სურვილით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მოსწავლე არა ნაკლებ 10 დღიანი წინასწარი წერილობითი გაფრთხილების გზით, მიმართავს ცენტრს. მოსწავლეს არ დაუბრუნდება ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღამდე ცენტრის მიერ ჩატარებული გაკვეთილების ღირებულება, მიუხედავად იმისა, ესწრებოდა თუ არა ის გაკვეთილებს.

ცენტრის მიერ გაკვეთილების ზედიზედ არანაკლებ სამჯერ ჩაუტარებლობის შემთხვევაში, მოსწავლე უფლებამოსილია ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს ცენტრის მიერ გაცდენილ გაკვეთილებზე გადახდილი საფასურის დაბრუნება, წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან არაუგვიანეს 1 კვირისა.

თუ გაკვეთილის გაცდენა გამოწვეულია მასწავლებლის პასუხისმგებლობით და მოსწავლე აგრძელებს სახელშეკრულებო ურთიერთობას, ცენტრი უზრუნველყოფს გაცდენის ანაზღაურებას მაკომპენსირებელი, დამატებითი გაკვეთილის ჩატარების გზით.

 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა 

მხარეები იღებენ ვალდებულებას, რომ სასწავლო ცენტრსა და მსმენელს შორის დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში, აღნიშნული ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში მიღებული ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ხელშეკრულების რომელიმე მხარის პერსონალურ მონაცემებს, ან/და კომერციულ საიდუმლოებას ან/და საავტორო უფლებით დაცულ სიკეთეს არ გახმაურდება ან/და არ გადაეცემა სხვა პირს, შესაბამისი მხარის/მესაკუთრის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

 

მიწოდების პოლიტიკა 

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა მოიცავს 32 გაკვეთილს, რომელიც ჩატარდება 16 კვირის განმავლობაში (კვირაში ორი დღე – ორშაბათი და პარასკევი). გაკვეთილი ტარდება საღამოს, 19:50 საათიდან (სხვადასხვა ენაზე სხვადასხვა დროს)

 

?ერთი გაკვეთილის ხანგრძლივობა მოიცავს 1 საათს. გაკვეთილები ჩატარდება  დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში. 

? ერთი კურსის ღირებულება შეადგენს 480 ლარს.

 

კურსის დაწყებამდე მოსწავლემ უნდა გადაიხადოს სწავლების საფასურის ნახევარი (240 ლარი). დარჩენილი თანხა კი ცენტრს უნდა აუნაზღაურდეს არაუგვიანეს ერთ თვეში.

 

 


გაზიარება