მანანა ანუა – ტყვეობის ორმოცდათორმეტი დღე

წიგნები

მანანა ანუა – ტყვეობის ორმოცდათორმეტი დღე

შორენა ლებანიძე

ISBN: 978-9941-463-42-6

კატეგორია: კრიტიკა-ესეისტიკა-დოკუმენტური პროზა

გვერდები: 226

ფორმატი: 14.8x21

გამოცემის თარიღი: 2017

ყდა: რბილი

ფასი: 0.00

აფხაზურად თარგმნა ირმა ოსიამ.
 
შორენა ლებანიძის დოკუმენტური რომანი „მანანა ანუა – ტყვეობის ორმოცდათორმეტი დღე“ ნაწარმოების მთავარი გმირის ნაამბობს ეფუძნება და ქართულ-აფხაზური ოჯახის ტრაგედიას აღწერს.
 
სინამდვილის მხატვრული გააზრება, პერსონაჟების ფსიქოლოგიის წვდომა და მძაფრი, სულისშემძვრელი ისტორიების სიუჟეტური განვითარება ავტორს საშუალებას აძლევს, მკითხველი 1990-იანი წლების ქართულ-აფხაზური რეალობის უშუალო თვითმხილველად აქციოს. თუმცა გასული საუკუნის მიწურულის სამხედრო-პოლიტიკური პროცესები მხოლოდ ფონად გასდევს წიგნში მოთხრობილ ამბავს.
 
ავტორის მზერა მიპყრობილია აფხაზეთის მთებში ჩაკარგული პატარა სვანური სოფლის, კომანის, ეკლესიისკენ, სადაც დრამატული მოვლენები შემაძრწუნებელი სისწრაფით ვითარდება. მკითხველი ეცნობა ადამიანებს, რომლებიც თავსდატეხილმა უბედურებამ ეკლესიაში გამოკეტა და რომლებიც ბედისწერის მორიგ გამოწვევებს ჯანსაღი ცხოვრებისეული პოზიციით, მაღალადამიანური თვისებებით დაუპირისპირდნენ.
 
დოკუმენტური რომანის რამდენიმე პერსონაჟის ვინაობა, გარკვეული მიზეზების გამო, შეცვლილია.
 
წიგნის გადმოწერა → 
 
 
 
Шорена Лебаниӡе лдокументтә ароман, Манана Ануа атҟәара ҩынҩажәижәаҩа мшы лаҧҵамҭа шьаҭакыс иамоуп ашәҟәы афырхаҵа хада лҳәамҭа, ақырҭуа – аҧсуа ҭаацәа ирхыргаз акаамеҭ.
 
Аҵабыргратә асахьаркырала, ахшыҩзышьҭрала, аперсонажқәа рыҧсихологиатә аилкаареи, иџьбароу, уцәауҭызшьаауа аҭорухтә асиужет аҿиара, автор алшара лнаҭоит, 1993 шықәсатәи ақырҭуааи – аҧсуааи рыҧсҭазаара ҷыдала аҧхьаҩцәа дара рхаҭа ралахәра алшара. Аха иҳаҩсыз ашәышықәса анҵәамҭазы арратә - аполитикатә апроцессқәа ашәҟәы аҟны иеҭаҳәоу ахҭыс ус баша ифонны иацуп.
 
Автор лылаҧш рхоуп Аҧсны ашьхақәа рҟны иҵәаху ашәанцәа рқыҭа хуҷы Каман ауахәама ахь уаҟа акаамеҭтә ахҭысқәа уцәауҭызшьаауа аццакырақәа рыла имҩаҧысуан. Аҧхьаҩы ибоит ауаа урҭ изықәшәаз арыцҳара ауахуама аҟны иҭанакит урҭ рынасыҧ ирзаанагаз арыцҳара изҩыдоу аҧсҭазаара апозициала аҳракыра змоу ауаҩы иҟазшьала
иаҿагылеит.
 
Ашәҟәы ахҩылаара → 
გაზიარება

ავტორის წიგნები

რეცენზიები

რეცენზიები არ არის

ფრაგმენტები ბუბა კუდავას მომავალი წიგნიდან

  1. ვახტანგი და ტფილისი ბავშვმაც კი იცის, რომ თბილისი ვახტანგ გორგასალმა დააარსა და საქართველოს დედაქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა. თუმცა... ვრცლად >

მოუსმინე აუდიო წიგნებს

მოუსმინე „არტანუჯის“ აუდიო წიგნებს... ვრცლად >